Składowanie odpadów zawierających azbest

W czerwcu 2011 r. Spółka zakończyła budowę i przekazała do eksploatacji składowisko odpadów zawierających azbest, poszerzając tym samych zakres świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami. . 

    Składowisko przeznaczone jest do składowania odpadów o kodzie 170605* tj. materiały konstrukcyjne zawierające azbest, a jego eksploatacja odbywa się w oparciu o :
 • pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego decyzją z dn. 17.05.2011 r. znak: SW.III.MW.7673-30/10
 • instrukcję eksploatacji składowiska zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Małopolskiego decyzją  z dn. 19.05.2011 r. , znak: SR-III.7241.3.2011.MW
PROCEDURA PRZYJĘCIA ODPADÓW NA SKŁADOWISKO

Odpady zawierające azbest dostarczane są na składowisko lub na wyznaczone miejsca magazynowania odpadów transportem samochodowym, drogami wewnętrznymi spółki.
Wjazd transportu z odpadami obywa się bramą główną Spółki. Kontrahent dostarczający odpady w pierwszej kolejności zgłasza się do budynku administracyjnego OC-22, gdzie następuje dopełnienie wszystkich formalności z osobami uprawnionymi do gospodarki odpadami.
Przyjmowanie odpadów odbywa się wg. ustalonego sposobu postępowania. Następnie dowożącemu odpad przydzielany jest pracownik, który wykonuje ważenie odpadów oraz nadzoruje proces rozładunku odpadów na składowisku.  

Procedura przyjęcia odpadów odbywa się w następujący sposób:
 • uzgodnienie przyjęcia odpadu z osobami uprawnionymi do gospodarki odpadami,
 • przekazanie zarządzającemu składowiskiem podstawowej charakterystyki odpadów zawierających azbest,
 • sprawdzenie poprawności wypełnienia karty przekazania odpadu,
 • ważenie odpadów potwierdzone dokumentem ważenia,
 • kierowanie odpadów do miejsca ich złożenia w kwaterze składowiska lub do miejsc ich czasowego magazynowania pod nadzorem pracownika,
 • sprawdzenie szczelności opakowania dowiezionych odpadów azbestowych, 
 • skontrolowanie dostarczonego odpadu z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu tj. rodzaju, kodu odpadu przed i po rozładunku,
 • odmowa przyjęcia odpadów w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów prawa w tym zakresie, np. rozszczelnienie opakowania
 • potwierdzenie przyjęcia odpadu na karcie przekazania odpadu w przypadku zgodności dostawy z wcześniejszymi ustaleniami i przepisami prawa.
Dostawy odpadów na składowisko odbywają się od poniedziałku do soboty:
 • od godz. 7:00 do godz. 20:00 w okresie od 1 maja do 30 września,
 • od godz. 7:00 do godz. 17:00 w okresie od 1 października do 30 kwietnia.
Dostawy odpadów po godz. 15 oraz w soboty odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu przyjęcia odpadu z osobami uprawnionymi do gospodarki odpadami. Dostawa odpadów i nadzór nad jego rozładunkiem prowadzony jest przez Mistrzów Zmiany przeszkolonych  w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z w/w procedurą.
 

Składowisko azbestu
Projekt i program Interhead.pl
Polityka Cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Rozumiem i akceptuję.