Oczyszczanie ścieków

Spółka prowadzi działalność w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków na terenie o powierzchni  20,4 ha. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 53 400 m3/dobę, w tym: ścieki przemysłowe – 26 400 m3/dobę, ścieki miejskie – 27 000 m3/dobę. Przepustowość oczyszczalni określona pozwoleniem wodno-prawnym wynosi 45 000 m3/dobę. W stosunku do tej wartości obciążenie oczyszczalni stanowi ok. 61 %.   
Technologia oczyszczania ścieków obejmuje procesy mechanicznego, chemicznego i biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych przy wykorzystaniu metody osadu czynnego, w układzie technologicznym dostosowanym do podwyższonego usuwania związków biogennych.
Działalność Spółki jest prowadzona zgodnie z decyzjami  wynikającymi bezpośrednio z Ustawy Prawo Wodne, Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i Ustawy o Odpadach.

Podstawowy profil działalności Spółki związany z oczyszczaniem ścieków i ich odprowadzaniem do odbiornika określa pozwolenie wodno-prawne wydane przez Wojewodę Małopolskiego decyzją z dn.1.12.2007 r. znak: SR.IV.ZW.6811-109-07 która obowiązuje do 31.10.2017 r.

Technologia oczyszczania ścieków

Technologia oczyszczania ścieków obejmuje procesy mechanicznego, chemicznego i biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych przy wykorzystaniu metody osadu czynnego, w układzie technologicznym dostosowanym do podwyższonego usuwania związków biogennych.

Wstępne oczyszczanie ścieków miejskich i przemysłowych przebiega w oddzielnych ciągach technologicznych. Zachodzące tam  procesy fizyko – chemiczne służą głównie wydzieleniu ze ścieków odpadów takich jak: grubsze różnorodne zanieczyszczenia, piasek, tłuszcze, osady wstępne, oraz ewentualnej korekcie odczynu ścieków do wartości umożliwiającej ich dalsze biologiczne oczyszczanie. Podstawowymi urządzeniami funkcjonującymi w układzie wstępnego oczyszczania są kraty, piaskowniki, odtłuszczacze, osadniki wstępne dodatkowo w ciągu oczyszczania ścieków przemysłowych realizowane są procesy neutralizacji i koagulacji w systemie mieszalników.  
 
Następnie strumienie wstępnie oczyszczonych ścieków mieszają się i są oczyszczane biologicznie z zastosowaniem metody osadu czynnego, w układzie dostosowanym do  podwyższonego  usuwania azotu i fosforu. Bakterie i mikroorganizmy zawarte w osadzie czynnym usuwają zanieczyszczenia rozpuszczone w ściekach, intensywnie się rozmnażając.  Przyrost biomasy usuwany jest z układu oczyszczania w postaci osadu czynnego nadmiernego. Zmienne warunki beztlenowo – tlenowe oraz niedotlenienia stworzone w komorach osadu czynnego sprzyjają utlenianiu azotu amonowego oraz podwyższonemu usuwaniu azotu i fosforu.

Biomasa osadu czynnego oddzielana jest od oczyszczonego ścieku na osadnikach wtórnych, skąd część osadu jest ponownie zawracana ze świeżą partią ścieków kierowanych do oczyszczania. Osady wydzielone podczas oczyszczania są zagęszczane grawitacyjnie lub mechanicznie na zagęszczaczach i odwadniane na wirówkach z zastosowaniem polimerów ułatwiających przeprowadzenie tych procesów.  Osad miejski i osad czynny nadmierny poddawany jest dodatkowo fermentacji metanowej w celu zmniejszenia jego ilości i uciążliwości zapachowej. Ubocznym produktem fermentacji jest biogaz .
 
Biologia
Biologia 2
Fermentacja
Osadnik wtórny ostatni etap oczyszczania
Osadniki wstępne
Komora napowietrzania
Projekt i program Interhead.pl
Polityka Cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Rozumiem i akceptuję.