Miejsko - Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu ogłasza sprzedaż nieruchomości - hali i magazynów.

Ogłoszenie o wystawieniu do sprzedaży nieruchomości składającej się z hali o powierzchni 988,31 m2 i magazynów o powierzchni 153,28 m2 wraz z przynależnymi drogami i placami oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu
o powierzchni ok. 0,60 ha.

Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu,
32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 46, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120444 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
OGŁASZA
wystawienie na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu, składającej się z hali o powierzchni 988,31 m2 i magazynów o powierzchni 153,28 m2 wraz z przynależnymi drogami i placami oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu
o powierzchni ok. 0,60 ha.

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
1.    Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z :
a.    Hali o powierzchni 988,31 m2 i wymiarach: Wysokość 14,75 m, Szerokość 27,79 m ;
Długość 46,09 m posadowionej na fundamencie, wyposażonej w instalacje: elektryczną, kanalizacji, oświetlenie i kanały technologiczne zakryte pokrywami typu ciężkiego.
b.    Magazyny o powierzchni 153,28 m2 o wymiarach: Wysokość – 12,95 m; Szerokość 8,29 m ; Długość 18,49 m  wyposażoną w instalację oświetlenia.   
c.    Wewnętrzne drogi i place
d.    Prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni ok. 0,60 ha
2.    Lokalizację  ww. nieruchomości przedstawia mapa poglądowa załączona poniżej.

II. CENA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
1.    Za nieruchomości określone w pkt. I.1 a,b,c cena netto wynosi 3 650 000 (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
2.    Za prawo wieczystego użytkowania gruntu określonego w pkt.I.1d o pow. 6 000  m2 po
100 zł/m2 - cena netto wynosi 600 000 złotych (sześćset tysięcy złotych) 
III. OGLĘDZINY
Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w siedzibie Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ulica Nadwiślańska 46, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 33 8472420 – Pan Jerzy Boba, najpóźniej do dnia 20.01.2016 r.
III. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1.    Oferty należy przesyłać do dnia 30.01.2016 r. na adres:  Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ulica Nadwiślańska 46; 32-600 Oświęcim lub pocztą elektroniczną na adres: empos@empos.pl 
2.    Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę firmy, termin zawarcia umowy sprzedaży i termin płatności ceny.
3.    Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent.
4.    Sprzedającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty, a także do swobodnego odwołania ogłoszenia.
5.    Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Sprzedającemu.
6.    W razie nieuwzględnienia żadnej z ofert albo złożenia kilku ofert, zastrzegamy sobie możliwość negocjacji z wybranym (mi) oferentem (ami).
7.    Szczegółowe warunki umowy sprzedaży zostaną ustalone z oferentem, którego oferta została wybrana.
Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności przedmiotu sprzedaży (pkt. I.1 a,b,c) oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu (pkt. I.1 d).
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Mapa poglądowa

 


mapa
Projekt i program Interhead.pl
Polityka Cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Rozumiem i akceptuję.