Miejsko - Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu ogłasza sprzedaż urządzeń i aparatów.

Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu,
32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 46, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120444 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
OGŁASZA
wystawienie na sprzedaż zbioru rzeczy ruchomych wchodzących w skład „Instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o charakterze organicznym wg technologii „PYRO-KAT” opartej na procesie niskotemperaturowej quasi-pirolizy”

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
1.    Przedmiotem sprzedaży jest zbiór rzeczy ruchomych wchodzących w skład „Instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o charakterze organicznym wg technologii „PYRO-KAT” opartej na procesie niskotemperaturowej quasi-pirolizy”, na które składają się elementy, urządzenia i aparaty:
a.    Układ mineralizacji  odpadów stałych składający się z:
•    zbiornika retencyjnego o pojemności 4,5 m3 do gromadzenia przetwarzanych odpadów stałych, półstałych,
•    komory mineralizacji  o pojemności 2,7 m3
•    zbiornika minerału poprocesowego o pojemności  2,2 m3
•    rozdrabniacza frezowego ,
•    mieszalnika,
b.    Węzeł dozowania odpadów płynnych:
•    zbiornik na odpady płynne  o poj. 25 m3 ,
•    Układ  dozowania odpadów płynnych składających się z pomp i dysz wprowadzających
c.    Węzeł dopalania gazów poprocesowych:
•    regeneracyjny dopalacz katalityczny składających się z dwóch połączonych reaktorów,
•    grzałki elektryczne i palniki gazowe do rozgrzewania reaktorów oraz złoża katalitycznego.
•    wtórny dopalacz katalityczny .
d.    Węzeł  odzysku ciepła ze spalin:
•    Układ  wymiany ciepła I stopnia - dwa wymienniki ciepła,
•     układ wymiany ciepła II stopnia ,
•    układ demineralizacji wody
e.    Węzeł oczyszczania i wyprowadzenia spalin:
•    reaktor katalityczny DeNOx zaopatrzony w indywidualny czujnik do pomiaru stężenia NOx w gazach wychodzących z reaktora,
•     płuczka alkaliczna (skruber) z systemem dozowania alkaliów głównie NaOH złożony z przenośnej pompki oraz stacjonarnej pompy i systemu dysz umożliwiających cyrkulację i rozdeszczawianie alkaliów wewnątrz urządzenia.
•     dwa samo-regenerujące się adsorbery węglowe stanowiące filtr m.in. dla związków rtęci (złoże węgla aktywowane siarką),
•    zespół wentylatorów ssących i tłoczących : jeden wentylator główny (na ssaniu instalacji), jeden wentylator desorpcji i jeden wentylator do nawrotu spalin . Wszystkie wentylatory posiadają  falownik oraz osłony dźwiękochłonne
•    komin izolowany termicznie z podestem obsługowym o wysokości 12 m npt.,

Szczegółowy wykaz urządzeń zawiera załącznik do ogłoszenia .

II. OGLĘDZINY
Oględzin zbioru rzeczy ruchomych wchodzących w skład „Instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o charakterze organicznym wg technologii „PYRO-KAT” opartej na procesie niskotemperaturowej quasi-pirolizy” można dokonać w siedzibie Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ulica Nadwiślańska 46, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel.
33 8472420 – Pan Jerzy Boba, najpóźniej do dnia 20.01.2016 r.
III. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1.    Oferty należy przesyłać do dnia 30.01.2016 r. na adres:  Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ulica Nadwiślańska 46; 32-600 Oświęcim lub pocztą elektroniczną na adres: empos@empos.pl  
2.    Oferty można składać:
- łącznie na cały przedmiot sprzedaży z wyszczególnieniem proponowanych cen poszczególnych elementów lub
-     na wybrane elementy przedmiotu sprzedaży
3.    Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę firmy, termin zawarcia umowy sprzedaży i termin płatności ceny.
4.    Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent.
5.    Sprzedającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty, a także do swobodnego odwołania ogłoszenia.
6.    Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Sprzedającemu.
7.    W razie nieuwzględnienia żadnej z ofert albo złożenia kilku ofert, zastrzegamy sobie możliwość negocjacji z wybranym (mi) oferentem (ami).
8.    Szczegółowe warunki umowy sprzedaży zostaną ustalone z oferentem, którego oferta została wybrana.
Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności przedmiotu sprzedaży tj. urządzeń i aparatów wchodzących w skład „Instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o charakterze organicznym wg technologii „PYRO-KAT” opartej na procesie niskotemperaturowej quasi-pirolizy”, zwanych dalej „Przedmiotem Umowy”.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

Projekt i program Interhead.pl
Polityka Cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Rozumiem i akceptuję.