Trzynaste spotkanie Zespołu Roboczego

XIII spotkanie Zespołu Roboczego ds. likwidacji uciążliwości zapachowych na terenie os. Monowice, os. Dwory-Kruki i Włosienicy

XIII spotkanie Zespołu Roboczego ds. ograniczenia uciążliwości zapachowych odbyło się 17 czerwca 2019 w Centrum Aktywności Społecznej w Oświęcimiu.

W pierwszej części spotkania omówiony został aktualny status problemu uciążliwości zapachowych. Według danych z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu, w tym roku odnotowano 7 zgłoszeń, najwięcej w czerwcu – 4 zgłoszenia (stan na 17 czerwca, godz. 10:00). Uciążliwości pojawiały się głównie w okolicy ulicy Stara Droga. [PREZENTACJA DO POBRANIA PONIŻEJ]

Zgodnie z drugim punktem agendy Dyrektor Synthos Marek Rościszewski, omówił raport zewnętrzny  po zdarzeniu awaryjnym mieszalnika M4 w Synthos Agro. Prezentacja została opracowana w oparciu o raport kontrolny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Staży Pożarnej w Krakowie. [DO POBRANIA PONIŻEJ]

Marek Rościszewski poinformował, że po wystąpieniu awarii systemy bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo. Zarówno podczas, jak i po awarii nie wystąpiło realne zagrożenie dla środowiska, skutki odczuwalne były tylko na terenie zakładu i dotyczyły jedynie instalacji Synthos Agro. W wyniku awarii nastąpiła jedynie chwilowa zwiększona emisja poprzez wentylację hali produkcyjnej (prawidłowe działanie systemów oddymiających) i nie stwierdzono w tym okresie ponadnormatywnych wskazań w punktach kontroli immisji. Większa część parującej substancji osadziła się na konstrukcji oraz kanałach wentylacyjnych wewnątrz hali.

Po zdarzeniu ewakuowano pracowników i zatrzymano urządzenia pracujące w wydziale Agro. Nie zaistniała potrzeba zatrzymania instalacji w pozostałych wydziałach.

W odpowiedzi na pytanie przedstawiciel Synthos poinformował, że wszyscy pracownicy zostali zbadani przez wewnętrzne służby medyczne. Jedna osoba została skierowana na dodatkowe badania do szpitala. Dwie osoby zgłosiły dolegliwości bólu brzucha i głowy, jednak żaden z pracowników nie przebywał w szpitalu dłużej niż dobę.

Wśród zaleceń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie znalazły się m.in. konieczność weryfikacji procedur oraz uzupełnienie dokumentacji, w tym potencjalnych scenariuszy awaryjnych.

Odnosząc się do pytań strony społecznej przedstawiciel Synthos dodał, że scenariusze awaryjne zawierają m.in. obliczenia zasięgu oddziaływania emisji. Tylko w dwóch skrajnych wariantach (np. celowe rozszczelnienie instalacji amoniaku), może dojść do emisji poza teren zakładu. W takiej sytuacji, oprócz służb, niezwłocznie musi być poinformowane także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, a zatem i wszyscy mieszkańcy.

Następnie poruszony został temat statusu wniosku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zmiany stref monitorowania jakości powietrza oraz zainstalowania stałej miarodajnej stacji pomiarowej na terenie powiatu oświęcimskiego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Minister Paweł Ciećko poinformował (w odpowiedzi na wysłane wcześniej przez Członków ZR pismo) o możliwości uruchomienia stacji w Oświęcimiu od stycznia 2020 r., pod warunkiem, że zapewnione zostanie utwardzone podłoże oraz zostanie postawiony kontener. [PISMA DO POBRANIA PONIŻEJ]

Poseł Dorota Niedziela zaapelowała o pilną współpracę urzędów.

Urząd Miasta już wskazał pięć wybranych lokalizacji, z czego jedna z nich, według WIOŚ, spełnia normy. Stacja ma zostać postawiona na terenie Zakładu Usług Komunalnych, przy ul. Bema 8.

W toku dyskusji stwierdzono, że miejsce na stację zatwierdza WIOŚ i odbywa się to zgodnie z ustalonymi procedurami. Wbrew pozorom nie powinno być to miejsce mocno uczęszczane, a zaciszne – tam, gdzie może zaistnieć spokojny przepływ powietrza.

Na 26 czerwca przewidziane jest spotkanie w bazie ZUK, tam specjaliści z WIOŚ mają ustalić szczegóły technologiczne. Poseł Niedziela poprosiła o przekazanie informacji członkom Zespołu Roboczego na temat efektu rozmów.

W związku z kolejnym tematem dotyczącym skażenia gleb w Oświęcimiu, Zespół zgodził się, że kierunek działań powinien dotyczyć dalszego, pogłębionego rozpoznania gleb, które pozwoli stwierdzić ich faktyczny stan. Zespół jednoznacznie stwierdził także, że należałoby ustalić w pierwszej kolejności, kto będzie odpowiedzialny za systemowe podejście (program naprawczy), kto powinien nadzorować program, a kto podjąć koszty.

Z powodu nieobecności Inspektora WIOŚ, Ryszarda Listwana, który został pilnie oddelegowany do innych obowiązków, Zespół zdecydował zwołać w lipcu krótkie, tematyczne spotkanie dla członków ZR zainteresowanych tematem zanieczyszczenia gleb i stacji pomiarowych.

 

Nagranie ze spotkania.mp3

Prezentacja z ilością zgłoszeń

Prezentacja – Synthos Agro

Pismo BAS gleby

Pismo stacja pomiarowa

Pismo – zanieczyszczenie gleb

Projekt i program Interhead.pl
Polityka Cookies