Osiemnaste spotkanie Zespołu Roboczego

Osiemnaste spotkanie Zespołu Roboczego

7 października 2021 r. odbyło się XVIII spotkanie Zespołu Roboczego ds. likwidacji uciążliwości zapachowych na terenie os. Monowice, os. Dwory-Kruki i Włosienicy w Oświęcimiu. Podobnie jak poprzednio, spotkanie również odbyło się w formule on-line. [NAGRANIE SPOTKANIA DO POBRANIA PONIŻEJ].

Głównym tematem były uciążliwości zapachowe zgłaszane w ostatnim czasie przez mieszkańców. Prezentację na ten temat, sporządzoną na podstawie zgłoszeń do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), przedstawił Prezes Zarządu Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków, Antoni Majcherczyk [PREZENTACJA DO POBRANIA PONIŻEJ].

Zgodnie z przedstawionymi danymi, wrzesień był miesiącem o największej intensywności zgłoszeń. Jak zaznaczył Prezes Majcherczyk, rozmieszczenie topograficzne zgłoszeń w pierwszej kolejności wskazuje na dzielnicę Monowice – tego terenu dotyczyło ok. 80% zgłoszeń. Drugim takim skupiskiem są Dwory, trzecim natomiast centrum Oświęcimia. Zdaniem Prezesa MPOŚ ten trzeci punkt – czyli centrum miasta – może być powiązany z zapachami wydobywającymi się z kanalizacji. Najczęściej wskazywano na zapach chemiczno-biologiczny.

– Warto zwrócić uwagę, że na mapie pojawiają się również nowe punkty, takie jak np. Przeciszów, Babice, Rajsko – mówił Prezes MPOŚ. – W tych przypadkach sygnalizowane są inne źródła uciążliwości zapachowych, koncentrujące się prawdopodobnie wokół zakładów, które sąsiadują z danymi punktami.

Przedstawiciel strony społecznej, Mariusz Kaszuba zwrócił uwagę, że prezentowane dane nie odzwierciedlają jednak całego zjawiska, gdyż opierają się jedynie na zgłoszeniach do PCZK. Wyraził przy tym swoje zaniepokojenie powrotem do sytuacji sprzed kilku lat pod względem skali uciążliwości i braku stałych efektów dotychczasowych działań. Podkreślił przy tym brak rozwiązań prawnych, które pozwalałyby oddziaływać na podmioty odpowiedzialne za uciążliwości zapachowe oraz postawił tezę, że rezygnacja Marka Rościszewskiego z roli Prezesa Zarządu Synthos Dwory 7 także mogła mieć wpływ na pogorszenie sytuacji. Zaznaczył również, że nie będzie uczestniczył jako reprezentant Stowarzyszenia STOP FETOROWI w Mieście i Gminie Oświęcim w kolejnych spotkaniach Zespołu Roboczego i w miarę możliwości wyznaczy swojego następcę.

W odpowiedzi na stanowisko Mariusza Kaszuby, posłanka Dorota Niedziela podkreśliła dotychczasowe dokonania Zespołu i wartość rozmów, w których uczestniczy strona społeczna. Zaapelowała przy tym o podjęcie konkretnych działań, znalezienie przyczyn problemu oraz ponowienie wspólnej wizytacji w zakładach, które mogą być potencjalnymi źródłami uciążliwości. Chęć dalszej współpracy podtrzymali również przedstawiciele firmy Synthos.

Prezes Majcherczyk w odpowiedzi na wzrost zgłoszeń uciążliwości zaznaczył, że nie zwiększyła się ilość ścieków komunalnych ani przemysłowych przetwarzanych przez MPOŚ. Przez lata udało się zhermetyzować problematyczne elementy i wprowadzić nowe technologie. Wyłączony z eksploatacji został zbiornik uśredniający oraz całkowicie wyłączono zbiornik awaryjny. Zamknięto także kanały ściekowe. Nie zwiększyła się także ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni cysternami – co więcej, MPOŚ nie przyjmuje już w ten sposób  ścieków, które miałyby jakikolwiek zapach lakierów czy farb albo byłyby w jakiś sposób trudne do neutralizacji. Zintensyfikowane zostały jedynie dostawy serwatki, która jest wykorzystywana przy produkcji biogazu. Substancja ta nie posiada jednak uciążliwego zapachu. Prezes MPOŚ także zaapelował, aby nie przekreślać dotychczasowego dorobku Zespołu i dążyć do rozwiązania problemu. Wyraził chęć spotkania ze stroną społeczną w zakładzie MPOŚ.

Barbara Jursa, kierownik Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu oznajmiła, że kompostownia działająca w ramach SOK nie zwiększyła rozmiarów swojej działalności ani nie wprowadziła w jej obrębie żadnych zmian technologicznych, które mogłyby wyjaśniać wzrost uciążliwości.

Powyższe spostrzeżenia potwierdził Mariusz Kaszuba, który przypomniał, że miał okazję wizytować SOK i nie odnotował wówczas zapachów tożsamych z obecnymi uciążliwościami. Zauważono również, że zapach, który może wydobywać się z przerzucania pryzm na Składowisku Odpadów Komunalnych, także ma inny charakter niż ten sygnalizowany przez mieszkańców. Jak podkreślił Mariusz Kaszuba, uciążliwości, które sygnalizują mieszkańcy to ten sam, niezmienny zapach, który występuje od 8 lat.

W kwestii wzrostu ilości odpadów zielonych zdanie wyraził Piotr Rymarowicz, który stwierdził, że ilość kompostowanych odpadów zielonych na przestrzeni ostatnich lat uległa znaczącemu zwiększeniu. Zwrócił następnie uwagę na brak odpowiedniej reakcji WIOŚ na zintensyfikowanie liczby zgłoszeń. Przywołał rozmowę telefoniczną z infolinią interwencyjną WIOŚ – jej pracownik poinformował o braku wiedzy na temat trudnej sytuacji w Oświęcimiu. Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podkreślili jednak, że od momentu wzrostu uciążliwości zapachowych są w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i podjęli odpowiednie działania. Przedstawiciel WIOŚ zaznaczył także, że przy odbieraniu zgłoszeń/skarg każdego dnia pracują różni Inspektorzy Dyżurni, stąd mogą nie mieć wiedzy na temat wszystkich spraw, które są aktualnie prowadzone przez WIOŚ. Niemniej wszystkie zgłoszenia docierają do WIOŚ i są odpowiednio analizowane przez wyznaczone do tego osoby.

Zdaniem Piotra Rymarowicza, z uwagi na fakt, że w niektórych przypadkach jako źródło zapachu wskazywany był styren,  problem wzrostu uciążliwości może być powiązany ze styczniowym wybuchem instalacji polistyrenu w Synthos. Przedstawiciel firmy Synthos zauważył, że uszkodzeniu uległa instalacja wytwarzania kauczuku, nie polistyrenu. Cały czas są tam stosowane filtry węglowe i nie nastąpiły żadne zmiany, które mogłyby odpowiadać za wzrost natężenia odorów. Łukasz Durski, Prezes Zarządu Synthos Dwory 7, dodał, że instalacja kauczuku oraz sprawność działających tam filtrów jest stale monitorowana pod względem emisji i nie nastąpiło żadne przekroczenie norm. Zasugerował przy tym możliwość przedstawienia danych z monitoringu emisji tej instalacji. Piotr Rymarowicz zaapelował, aby Synthos rozważył dodatkowo udostępnienie monitoringu emisji on-line lub na przykład w formie miesięcznych raportów, które byłyby ogólnodostępne.

Artur Pawłowski, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Synthos podkreślił dodatkowo, że w porównaniu do poprzedniego roku nie zostały wprowadzone żadne zmiany w procesach technologicznych w całym zakładzie, a każde zgłoszenie uciążliwości nadal jest na bieżąco i szczegółowo analizowane.

Spotkanie było również okazją do przedstawienia odpowiedzi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na interwencję poselską wystosowaną 16 września br. przez Poseł Dorotę Niedzielę, w związku z uciążliwościami zapachowymi odnotowanymi w sierpniu. Zgodnie z informacją przekazaną przez przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na początku września zostały przeprowadzone kontrole, których wyniki są analizowane.

Podczas spotkania ponownie została podniesiona kwestia zamontowania modułu do pomiaru styrenu przy stacji monitorującej  na ulicy Bema – taki postulat zgłosił Piotr Rymarowicz. W tej kwestii były już wcześniej prowadzone działania ze strony WIOŚ i Zespołu Roboczego, spotkały się one jednak z odmową ze strony Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W planach Zespołu Roboczego jest ponowienie pisma do Dyrekcji GIOŚ.

Skrót kluczowych ustaleń:

  1. Planowana jest wizytacja Członków Zespołu Roboczego, która będzie obejmować Składowisko Odpadów Komunalnych, Miejsko-Przemysłową Oczyszczalnię Ścieków oraz Synthos.
  2. Zespół Roboczy spotka się pod koniec października/na początku listopada, aby omówić wnioski z wizytacji.
  3. Zespół zwróci się ponownie do GIOŚ z prośbą o zamontowanie modułu do pomiaru styrenu przy stacji na ul. Bema w Oświęcimiu.
  4. Synthos udostępni Członkom Zespołu dane pochodzące z monitoringu emisji prowadzonego na instalacji kauczuku.
  5. Składowisko Odpadów Komunalnych przedstawi ilości przyjmowanych i przetwarzanych odpadów zielonych w ostatnich latach.

 

Nagranie ze spotkania

Prezentacja z liczbą zgłoszeń

Projekt i program Interhead.pl
Polityka Cookies